تبلیغات
وبلاگ ورزشی - آموزش تمامی رشته ها - اخبار ورزشی- آموزش بوکس - آموزش جودو - مسابقات بوکس - عکسهای مسابقات بوکس - عکسهای مسابقات جودو - عکسهای مسابقات ووشو - عکسهای مسابقات المپیک - عکسهای مسابقات جهانی کشتی کج - عکسهای مسابقات فوتبال - عکسهای مسابقات والیبال - عکسهای مسابقات والیبال - عکسهای مسابقات رینگی و آزاد وبلاگ ورزشی - آموزش تمامی رشته ها - اخبار ورزشی- آموزش بوکس - آموزش جودو - مسابقات بوکس - عکسهای مسابقات بوکس - عکسهای مسابقات جودو - عکسهای مسابقات ووشو - عکسهای مسابقات المپیک - عکسهای مسابقات جهانی کشتی کج - عکسهای مسابقات فوتبال - عکسهای مسابقات والیبا - قوانین و مقررات بین المللی مسابقات جودو
وبلاگ ورزشی - آموزش تمامی رشته ها - اخبار ورزشی- آموزش بوکس - آموزش جودو - مسابقات بوکس - عکسهای مسابقات بوکس - عکسهای مسابقات جودو - عکسهای مسابقات ووشو - عکسهای مسابقات المپیک - عکسهای مسابقات جهانی کشتی کج - عکسهای مسابقات فوتبال - عکسهای مسابقات والیبا
قوانین و مقررات بین المللی مسابقات جودو

ماده 1- محوطه مسابقه

مجموع محوطه میانی مسابقه و منطقه ایمنی حداقل بابعاد 14×14 و حداكثر 16×16 متر از جنس تاتامی و یا جنسی قابل قبول و شبیه به آن پوشیده شده است . محوطه مسابقه به دو منطقه تقسیم می شود .

1- محوطه میانی مسابقه بابعاد حد اقل 8×8 و حداكثر 10×10 متر میباشد .

2- منطقه خارج از محوطه میانی مسابقه را محوطه ایمنی می گویند كه عرض آن سه متر است .

‌ 2تكه نوار چسب یكی برنگ آبی و دیگری برنگ سفید بابعاد تقریبی(10×50 ) CM در فاصله 4 متر از یكدیگر در مركز محوطه مسابقه نصب خواهد شد تا مكان استقرار دو جودوكار در آغاز و پایان هر مسابقه را مشخص نمایدكه نوار چسب آبی سمت راست داور وسط و نوار چسب سفید در سمت چپ وی قرار خواهدگرفت. محوطه مسابقه باید به یك كف پوش و یا سكوی ارتجائی تثبیت شود. زمانیكه از چند محوطه مسابقه همجوار استفاده میشود داشتن حداقل یك محوطه ایمنی مشترك بین 3 الی 4 متر الزامیست .

یك منطقه آزاد حداقل به اندازه 50 CM پیرامون كل محوطه مسابقه منظور میگردد .

در بازی های المپیك ، قهرمانی جهان ، قاره ای و I J F محوطه میانی مسابقه عموماً 8*8 متر میباشد.

تاتامی ( تشك ) : بطور معمول بابعاد 1×2 متر ساخته شده از جنس كاه فشرده و اغلب از فوم فشرده میباشد تا بتواند در زیر پا محكم بوده و در جریان شوك وارده بر اثر( اوكمی ) به خوبی ضربه را تحمل نماید ، جنس روكش تاتامی نباید لغزنده و یا خیلی زبر باشد .

سطوح تشكها باید برای مسابقه چسبیده به هم و بدون فاصله از یكدیگر بطریقی در محل نصب شوند كه به هیچ وجه جابجا نشوند .

پلات فرم(سكو): نصب سكو اختیاری بوده و باید از چوب محكم ساخته شده و دارای قابلیت ارتجاعی باشد ابعاد آن حداقل 18 * 18 و ارتفاع آن بیشتر از1 متر نرسد( عموماً 50 سانتیمتر یا كمتر)

در زمان استفاده از سكو منطقه ایمنی با عرض حداقل 4 متر مورد استفاده قرار گیرد.


بقیه قوانین و مقررات در ادامه ی مطلب

ماده 2 – وسایل برگزاری مسابقات

1- صندلی : دو عدد صندلی سبك وزن در محوطه ایمنی پشت منطقه خطر در دو زاویه مورب مقابل یكدیگر برای نشستن دو داور كنار بنحوی قرار داده شوند كه در دید هیئت داوران و متصدیان تابلوی امتیازات ممانعتی ایجاد ننماید .

2- پرچم های داوران : یكعدد پرچم آبی و یكعدد پرچم سفید می بایستی در داخل جلدی كه به هر صندلی الصاق شده قرار داده شود همچنین یكعدد پرچم آبی و یكعدد پرچم سفید خارج از محوطه مسابقه و قابل دسترس برای داور وسط ( زمان اعلام هانته ) میباید پیش بینی گردد .

3- تابلوی امتیازات : دو تابلوی امتیاز جهت نشان دادن امتیازات بصورت افقی حداكثر به ارتفاع 90 سانتیمتـــر و بطول 2 متر برای هر مسابقه در خارج از محوطه مسابقه به نحوی قرار خواهد گرفت كه به آسانی توسط داور ، مسئولین و حتی الامكان تماشاچیان دیده شود .

بخشهای مختلف تابلوی امتیازات :

الف - مكانهای ثبت امتیاز ب – مكان ثبت جرائم پ – مكان ثـبت آزمایشـهای پزشـكی

ت- مكان ثبت وزن ث – مكان ثبت نام كشور

4-ساعتهای اندازه گیری زمان : ساعت های اندازه گیری وقت بشرح ذیل میباشد :

زمان مسابقه / مبارزه – یكعدد اوسای كومی ( محكم گرفتن در خاك ) دو عدد ذخیره یكعدد

لازم بذكر است ساعت و تابلوی امتیاز دستی میبایستی بطور همزمان با وسایل الكترونیكی مورد استفاده قرار گیرند.

5-پرچم های وقت نگهداران : یك پرچم زرد برای زمان مسابقه و یك پرچم سبز برای زمان اوسای كومی .

6-علامت پایان وقت : وسیله ای قابل شنود مانند زنگ ، سوت و ….. برای اعلام پایان وقت مسابقه باید در دسترس باشد . لازم بذكر است نفر اول كه نامش برای مسابقه خوانده میشود از لباس آبی و نفر دوم از لباس سفید استفاده مینماید .

7-بازیكن ها از هر دو رنگ آبی و یا سفید در مسابقه استفاده میكنند. لازم بذكر است نفر اول كه نامش برای مسابقه خوانده میشود از لباس آبی یكدست و نفر دوم از لباس سفید یكدست استفاده مینماید .

موقعیت نشستن افراد پشت تابلو ، منشی و وقت نگهداران باید حتی الامكان روبروی داور باشد.

فاصله تماشاچیان: عموماً تماشاچیان نباید فاصله ای كمتر از 3 متر با محوطه مسابقه داشته باشند.

ساعتهای اندازه گیری زمان و تابلوی امتیازات : ساعتهای اندازه گیری زمان و تابلوی امتیازات باید قابل دسترس اشخاص مسئول تایم وتابلو باشد و دقت آن در ابتدا و همچنین بطور منظم در خلال مسابقات كنترل شود .لازم بذكر است ساعت و تابلوی امتیاز دستی میبایستی بطور همزمان با وسایل الكترونیكی مورد استفاده قرار گیرند .

ماده 3 – لباس جودو ( جودوگی )

جودوكاران باید در مسابقه از لباس جودو با رعایت شرایط مشروحه ذیل استفاده نمایند

الف – حتماً از جنس كتان و یا ماده مشابه و در شرایط خوب بدون پارگی و پوسیدگی ، لباس در عین استحكام نباید خیلی كلفت ، زبر و یا لیز باشد كه مانع در دست گرفتن حریف شود .

ب - رنگ آبی یكدست و رنگ سفید یكدست

ج- علائم قابل قبول برروی لباس :

1- علامت اختصاری كمیـته ملی الـمپیك ( پشت جودوگی ) به عرض 11 سانتیمتر

2- آرم ملی ( سمت چپ سینه ) حداكثر به اندازه 100 سانتیمتر مربع ( 10×10 سانتیمتر )

3- علامت تجاری تولید كننده لبه پایین جلو ژاكت سمت چپ، قسمت پائین شلوار سمت چپ و یك سركمربند حد اكثر (20 سانتیمتر مربع ) همچنین به تولید كننده لباس اجازه داده میشود علامت تجاری خود را به جای پایین جودوگی برروی یك آستین به ابعاد 5* 25 سانتیمترزده شود .

تولید كنندگان رسمی I J F میتوانند لوگوی I J F را در بالای آرم تجاری جا دهند ( تماس مستقیم )

1- علایم روی شانه : آرم روی شانه از یقه تا روی بازو در هر دو طرف شانه حد اكثر 5* 25 سانتیمتر.

2- آگهی روی آستین ها : در هر آستین به اندازه 10*10 سانتیمتر ( آگهی متفاوت اجازه داده میشود) این 100 سانتیمتر مربع باید در تماس با قسمت پایین نوارهای شانه نصب شود.

3- نوشتن مقام های كسب شده ( اول– دوم– سوم ) در بازیهای المپیك یا قهرمانی جهان به ابعاد6 * 10 سانتیمتر در انتهای طرف جلوی سمت چپ جودوگی می تواند قرار بگیرد .

4- نام ورزشكار میتواند روی كمربند و پایین لبه ژاكت و بالای شلوار(كنارچاك)حداكثر به اندازه 3×10 سانتیمتر نوشته شود.نام ورزشكار در بالای علامت اختصاری كمیته ملی المپیك پشت جودوگی به صورت چاپی یا دوخته شده حروف می تواند 7 سانتی متر ارتفاع و طول اسم حداكثر30 سانتیمتر باشد،این مستطیل 7*30 سانتیمتر باید 3 سانتیمتر زیر یقه ژاكت و4 سانتیمتر با آرم كمیته ملی المپیك فاصله داشته باشد .

نكته مهم : علامت اختصاری كمیته ملی المپیك و نام ورزشكار در مسابقات جهانی و المپیك در ابعاد 30*40 نشان داده میشوند. اگر جودوگی مسابقه دهنده ای با این ماده همخوانی نداشت داور باید دستور دهد كه جودوكار در كوتاهترین زمان ممكن لباسش را تعویض كند ، جودوگی ذخیره مسابقه دهنده باید توسط مربی به صندلی لبه تشك مسابقه آورده شود .

داور به منظور حصول اطمینان از طول مورد لزوم آستین های جودوگی به هنگام انجام كنترل به ورزشكار دستور خواهد داد تا هر دو دست خود را كاملاُ كشیده تا ارتفاع شانه بالا بیاورد .

پ- بلندی ژاكت جودوگی باید به اندازه ای باشد كه ران را پوشش داده و حداقل اندازه آن به هنگامی كه دستها كاملا كشیده و رو به پایین در طرفین قرار دارند تا مچ دست برسد .

بدنه ژاكت جودوگی ، باید به قدری گشاد باشد كه قفسه سینه را دور زده و حداقل به میزان 20 سانتیمتر روی هم افتاده باشد .

اندازه آستین ها باید به مچ دست رسیده یا حداكثر 5 سانتیمتر بالای مفصل مچ دست قرار گیرند در طول آستین فاصله 10-15 سانتیمتر بین آستین و دست وجود داشته باشد ( بعد از بستن باند) . همچنین ضخامت یقه ژاكت نباید بیشتر از 1 سانتیمتر وعرض 5 سانتیمتر باشد .ت- شلوار ، بدون هر گونه علائم بجز نوشتن نام ورزشكار و علامت تجاری تولید كننده به ابعاد 3 الی 7 سانتیمتر ، باید به اندازه ای بلند باشد كه پا را پوشش داده و به قوزك پا رسیده یا حداكثر 5 سانتیمتر بالای آن قرار گیرد درطول هر نیمه از شلوار فاصله ای به اندازه10-15 سانتیمتر باید بین شلوار و پا وجود داشته باشد .

ث - از یك كمربند محكم به عرض 4 الی 5 سانتیمتر به رنگ متناسب با درجه جودوكار می بایستی روی ژاكت در سطح كمر استفاده و به صورت مربع گره خورده و محكم بسته شده تا از شل شدن ژاكت ممانعت به عمل آورده و درازای آن بقدری باشد كه پس از 2 دور پیچیدن دور كمر از دو طرف گره به اندازه 20 الی 30 سانتیمتر آویزان باشد .

ج - ورزشكاران زن میبایستی زیر جودوگی خود از یك تی شرت آستین كوتاه یا تی شرت شلوارك یكسره ( بادی ) نسبتاً محكم برنگ سفید استفاده كند، بلندی تی شرت باید به اندازه ای باشد كه در داخل شلوار براحتی قرار گیرد .

ماده 4- بهداشت

الف : جودوگی باید تمیز ، خشك و بدون بوی ناخوشایند باشد .

ب : ناخن های دست و پا باید كوتاه باشند .

پ : بهداشت فردی ورزشكار باید رعایت شود .

ت : موهای بلند یك مسابقه دهنده می بایستی جمع و بسته شود .

هر ورزشكاری كه مقررات ماده 3 و 4 را رعایت ننماید مطابق با قانون اكثریت آراء هر 3 داور از حق مبارزه محروم خواهد شد و حریف وی با ( كیكن – كاچ ) برنده مسابقه خواهد شد .

ماده 5- داوران و مسئولین

یك مسابقه توسط یك داور وسط و دو داور كنار تحت نظارت كمیته داوران قضاوت میگردد و آنان توسط مسئولین تابلو و وقت نگهداران و همچنین نویسندگان لیست جدول یاری می شوند كه لباس آنها باید با لباس سازمان همخوانی داشته باشد. حداقل سن آنها و سایر دستیاران باید 21 سال باشد و به عنوان عوامل دستیار دست كم سه سال سابقه داشته و از آخرین قوانین موضوعه مسابقه به خوبی مطلع باشند .

كمیته داوران باید اطمینان حاصل نماید كه این افراد قبل از شروع مسابقات كاملاً آموزش دیده باشند .

حداقل دو وقت نگهدار ، یك وقت نگهدار برای ثبت زمان حقیقی مبارزه و دیگری برای احتساب زمان اوسای كومی ، برای هر مبارزه مورد نیاز می باشد كه در صورت امكان ( به منظور اجتناب از هر گونه سهل انگاری ) شخص ثالثی برای نظارت كار هر دو وقت نگهدار منصوب خواهد شد .

وقت نگهداریكه(زمان حقیقی مبارزه)را كنترل مینماید ،با شنیدن اعلام(هاجیمه)یا(یوش) توسط داور، ساعت خود را بكار انداخته و با اعلام ( مته ) یا ( سونوماما‌ ) ساعت خویش را متوقف و پرچم زرد را بالا می آورد .

وقت نگهداری كه ( زمان اوسای كومی ) را كنترل میكند ، با شنیدن اعلام ( اوسای كومی ) یا ( یوش ) توسط داور، ساعت خود را بكار انداخته و با اعلام ( توگه تا ) یا ( سونوماما ) ساعت خویش را متوقف و سپس مقدار ثانیه های سپری شده را برای داور اعلام میدارد.برای پایان اوسای كومی 25 ثانیه در صورت داشتن یك وازاری 20 ثانیه كافی می باشد در پایان اوسای كومی وقت نگهداران وظیفه دارند داور را با صدای وسیله ای قابل شنود مطلع سازند .وقت نگهداری كه ( زمان اوسای كومی ) را كنترل میكند پرچم سبز رنگ در دست داشته كه با شنیدن اعلام ( اوسای كومی ) یا ( یوش ) توسط داور، ساعت خود را بكار انداخته و پرچم سبز را بالا می آورد و با اعلام ( توگه تا ) یا ( سونوماما ) ساعت خویش را متوقف و پرچم سبز را پایین می آورد و سپس مقدار ثانیه های سپری شده را برای داور اعلام میدارد همچنین وقت نگهداری كه (زمان حقیقی مبارزه ) را كنترل مینماید پرچم زرد رنگ در دست داشته كه با شنیدن اعلام ( هاجیمه ) یا ( یوش ) توسط داور، ساعت خود را بكار انداخته و پرچم زرد را پایین می آورد و با اعلام ( مته ) یا ( سونوماما‌ ) ساعت خویش را متوقف و پرچم زرد را بالا می آورد .

وقت نگهداران وظیفه دارند به هنگامی كه زمان تخصیص یافته برای مبارزه یا اعلام اوسای كومی منقضی گردیده باشد داور را با صدای وسیله ای قابل شنود مطلع سازند .

جدول نویس : علاوه بر نفرات یاد شده بالا یك نویسنده لیست جدول برای ثبت نتایج دوره كلی مسابقات از ابتدا تا انتها گمارده خواهد شد .

اگر سیستم الكتریكی برقرار است تمامی موارد ذكر شده بالا استفاده میشود همچنین ساعتهای دستی همزمان در حال كارمی باشند برای اطمینان از دقت در كار تابلوهای دستی نیز بطور همزمان به كار گرفته شوند

ماده 6 – موقعیت و وظیفه داور

داور وسط اصولاً در محوطه مسابقه قرار گرفته و با تسلط در حین قضاوت عهده دار كنترل ثبت تصمیمات اعلام شده اش می باشد . قبل از شروع مسابقه داور باید از اینكه همه چیز به صورت منظم است اطمینان حاصل نماید برای مثال محوطه مسابقه ، وسایل ، لباس ها ، بهداشت فردی ، كمیسیون داوری و غیره . داور وسط پس اعلام رأی بدون آنكه ورزشكاران را از دید خود دور بدارد بنحوی قرار می گیرد كه داوران كنار هم بتوانند از محلی كه قرار دارند وضعیت مسابقه را مشاهده نمایند ، كه در صورت تفاوت عقیده فوراٌ اقدام نمایند ، مثلاً هنگامی كه هر دو ورزشكار در حالت ( نه وازا ) مشغول فعالیت تكنیكی رو به بیرون هستند داور می تواند با رفتن به منطقه ایمنی اعمال آنان را مورد مشاهده قرار دهد .داوران قبل از قضاوت در یك مسابقه باید با صدای وسیله قابل شنود كه پایان مسابقه را در تاتامی مربوطه شان مشخص میدارد آشنائی پیدا كنند و از موقعیت اسقرار پزشك یا پزشكیار آگاهی داشته باشند . همچنین به هنگام كنترل یك محوطه مسابقه باید اطمینان حاصل نمایند از اینكه سطح تشك تمیز و در شرایط مطلوب بوده و بین تشكها شكافی وجود نداشته و صندلی داوران كنار در محل خود قرار داشته و ورزشكاران ماده های 3 و4 از قوانین مسابقات را رعایت نموده باشند . داوران باید اطمینان نمایند تماشاچیان ، عكاسان و فیلم برداران در وضعیتی قرار نگرفته باشند كه مزاحم ورزشكاران شده یا برای آنها خطر آسیب دیدگی وجود داشته باشد .

ماده 7 – موقعیت و وظایف داوران كنار

داوران كنار ، داور وسط را یـاری داده و روبروی یكدیـگر در دو گوشـه خـارج از مـنطقه مبارزه می نشینند هر داور كنار با قرار گرفتن در حالت رسمی بطور مناسب عقیده خویش را هر گاه كه با عقیده داور وسط بر سر یك ارزیابی تكنیكی یا در مورد اعلام یك جریمه از سوی وی مغایر باشد با یك حركت مناسب رسمی مشخص می نماید، در صورتیكه داور وسط در مورد نتیجه تكنیكی یا یك جریمه نظری بالاتر از رأی دو داور كنار صادر نماید وی باید نظر خویش را با بالاترین رأی اعلام شده از سوی داوران كنار تطبیق و اعلام نماید .

چنانچه هر دو داور كنار آراء مخالف با رأی داور وسط صادر نمایند و داور به اشارات آنان توجه نداشته باشد آنها بلند شده و در همان حالت باقی می مانند تا آنكه داور از این وضعیت مطلع شده و رأی خود را تغییر دهد چنانچه بعد از یك زمان محسوس ( یك یا چند ثانیه ای ) داور وسط متوجه بلند شدن داوران كنار نشود داور كناری كه به داور وسط نزدیكترمیباشد باید بلافاصله به وی نزدیك شده و ارجحیت آراء را به او اطلاع دهد . داور كنار باید با گرفتن حالت مناسب به خود عقیده خویش را در مورد اعتبار هر حركت در لبه یا خارج از محوطه مبارزه اعلام نماید . درصورتیكه داور وسط یا یكی از داوران كنار شاهد چیزی بوده اند كه دو داور دیگر متوجه آن نبوده و می تواند در عقیده آنها تغییری ایجاد نماید انجام هر گونه مذاكره میسر و لازم اجراء خواهد بود .

اگر بازیكن در حین مسابقه مجبور به ترك تاتامی به مدت كوتاه باشد باید یكی از داوران با وی برود تا عمل غیر قانونی انجام نگیرد ، این امر در موارد بسیار استثنائی از جمله تعویض جودوگی كه با قواعد مسابقه همخوانی نداشته باشد صورت میگیرد.

چنانچه داور كناری متوجه شود كه تابلوی امتیازات صحیح نمی باشد باید توجه داور وسط را به این اشتباه جلب نماید لیكن وی نمی تواند شخصاً تغییری در تابلوی امتیازات بوجود آورد مگر اینكه از سوی داور وسط دستور دریافت نماید . داور كنار باید كاملاً آماده باشد تا چنانچه وضعیت وی را ، ورزشكاران در حال مسابقه به مخاطره اندازند سریعاً خود و صندلی اش را جابجا نماید .

داور كنار نباید برای دادن یك امتیاز یا علامت از داور وسط پیش دستی نماید .

داور كنار حین انجام یك حركت در لبه تشك باید بیدرنگ حركت داخل یا خارج را اعلام نماید .

اگر مسابقه دهنده مجبور به ترك تشك شده و هر سه داور از جنس مخالف وی باشد یكی از مأ موران رسمی كه جزو داوری بوده به دنبال وی می رود

ماده 8 – علائم / اشارات

داور وسط نظریه خود را با علائم و گفتار مشروحه ذیل اعلام میدارد :

1- ایپون : همراه با اعلام كلمه دست خود را ( كف دست رو به جلو ) تا بالای سر بلند می كند .

2- وازا آری : همراه با اعلام كلمه دست خود را ( كف دست رو به پایین ) در امتداد شانه به موازات تشك بالا می آورد .

3- وازا آری آواسته ایپون : همراه با اعلام كلمه وازا آری اول علامت وازا آری را نشان داده سپس با اعلام آواسته ایپون حركت ایپون را نشان می دهد ( این حركت در سر پا پس از یك مكث كوتاه ، به دلیل تأیید یكی از داوران كنار صورت میگیرد ) .

4- یوكو : همراه با اعلام كلمه دست خود را ( كف دست رو به پایین ) با زاویه 45 نسبت به محور طولی بدن بلند می كند .

5- اوسای كومی : همراه با اعلام كلمه رو به جودوكاران كمی خم شده كف دست خود را خارج از بدن بطرف پایین نگه میدارد .

6- توكه تا : با اعلام كلمه دست خود را ( شصت بطرف بالا ) به جلو بلند كرده و سریعاً دو یا سه مرتبه از راست به چپ تكان می دهد .

7- هیكی – واكه : همراه با اعلام كلمه دست خود را تا بالای سر بلند كرده سپس بنحویكه شصت به سمت بالا قرار دارد دست را به موازات تاتامی پایین آورده و لحظه ای مكث می كند .

8- مته : همراه با اعلام كلمه دست خود را تا ارتفاع شانه بنحوی بلند می كند كه كف دست رو به جلو و انگشتان به سمت بالا بطرف وقت نگهداران باشد .

9-سونوماما : همراه با اعلام كلمه به سمت جلو خم شده و با كف دستها هر دو جودوكار را كه در خاك قرار دارند بطور همزمان لمس نماید ( حتی الامكان سعی میكند كه در وضعیت جودوكاران تغییری بوجود نیاید . )

10-یوش : همراه با اعلام كلمه با كف هر دو دست ورزشكاران را لمس نماید .

11-برای حذف یك عقیده ارائه شده : با یك دست رأی اعلام شده قبل را نشان داده و دست دیگر را تا بالای سر بلند كرده و دو یا سه بار تكان می دهد .

12-هانتی: در این زمان داور با در دست داشتن پرچم ها با زاویه 45 درجه با اعلام كلمه هانتی برای نشان دادن عقیده خود یكی از دست ها را تا بالای سر بالا می برد .

13-كاچ : برای مشخص نمودن برنده مسابقه دست خود را ( كف دست به طرف داخل ) تا ارتفاع شانه بطرف برنده بلند خواهد كرد .

14-برای تنظیم جودوگی : دست چپ را به روی دست راست بصورت ضربدر بنحوی می گذارد كه كف دست بطرف بدن و در حدود كمر قرار میگیرد .

15- صدا كردن دكتر : داور وسط جهت فراخوانی دكتر باید روبروی میز معاینه ایستاده و دست را طوری كه كف دست رو به بالا باشد به حركت در آورده و از میز پزشك تا ورزشكار آسیب دیده را نشان دهد.

16- برای دادن یك جریمه : ( شیدو ، هانسوكوماكه ) همراه با اعلام كلمه و نشان دادن نوع خطا با انگشت سبابه جدا شده از یك مشت بسته بطرف ورزشكار اشاره می كند .

17- برای عدم تحرك یا كم كاری : ساعد های را تا ارتفاع قفسه سینه بالا برده و بدور هم چرخانده و بطرف مسابقه دهنده اشاره می كند .

18-حمله كاذب:دستها را روبجلو با مشتهای بسته نگاه داشته وحركت رو به پایین را نشان می دهد .

19- جریمه بی توجهی در مورد خروج از تاتامی در حین مبارزه : نوك پای خود را با تشك مماس كرده و بسمت پشت خود می برد و پس از اشاره بطرف منطقه خطر جریمه به ورزشكار خاطی داده خواهد شد .

داوران كنار نظریه خود را با علائم مشروحه ذیل نشان می دهند :

1-این ساید – جونای ( داخل ) : برای مشخص نمودن اینكه یك ورزشكار در هنگام اجرای تكنیك در داخل محوطه مسابقه قرار داشته است دست خود را كشیده رو به جلو ( شصت رو به بالا ) بلند كرده و در امتداد خط مرزی تا ارتفاع شانه لحظه ای نگاه میدارد .

2-اوت ساید – جوگای ( خارج ) : برای مشخص نمودن اینكه یك ورزشكار در هنگام اجرای تكنیك در خارج از محوطه مسابقه قرار داشته است دست خود را كشیده رو به جلو ( شصت رو به بالا ) بلندكرده و در امتداد خط مرزی تا ارتفاع شانه نگاه داشته و چندین مرتبه به چپ و راست تكان میدهد .

3- برای نشان دادن اینكه جریمه و یا امتیاز داده شده دارای ارزش نمیباشد :

برای نشان دادن اینكه جریمه و یا امتیاز داده شده دارای ارزش نمیباشد یك دست خود را بالای سر ( كف دست رو به داخل ) و چندین مرتبه به چپ و راست تكان می دهد .

4-برای هم رأی نبودن با داور در مورد امتیاز یا جریمه داده شده : طبق ماده 8 یك دست خود را بالای سر ( كف دست رو به داخل ) و چندین مرتبه به چپ و راست تكان می دهد .

5-هانته ای : در هنگام دادن برتری به یكی از جودوكاران پرچم آبی در دستی كه بازیكن لباس آبی در آن سمت قرار دارد و پرچم سفید را در دست دیگر نگاه داشته كه بلا فاصله بعد از اعلام كلمه هانته ای از سوی داورپرچمی را كه در نظر گرفته بالای سرخود می برد تا رأی خود را مشخص نماید .

6-درخواست مته در نوازا ( برای داوران كنار ) : وقتی در حالت نوازا پیشرفتی نباشد هر دو دست را رو به جلو كشیده ( كف دست بطرف بالا ) تا ارتفاع شانه به موازات تاتامی بالا می آورد .

توضیحات مهم در مورد علائم و اشارات :

1-هنگامی كه بطور واضح روشن نباشد كدام ورزشكار امتیاز كسب كرده یا مشمول جریمه شده است داوران می توانند بعد از نشان دادن علامت رسمی به نوار آبی یا سفید نصب شده بر روی تاتامی محل استقرار جودوكار اشاره نمایند .

2-چنانچه تأخیری در مبارزه بوجود آید ، داور برای ورزشكار / ورزشكاران می تواند برای نشستن آنها ( در محل استقرارشان ) با دست باز ( كف دست رو به بالا ) اشاره نماید .

3-علائم( یوكو و وازا آری) با یكدست از روی سینه شروع و به وضعیت پایانی صحیح ختم شود .

4-داور وسط بعد از اعلام امتیاز حالت دست خود را بمدت 3 الی 5 ثانیه حفظ كرده و بمنظور بهتر دیدن داوران كنار اقدام به یك چرخش 90 درجه كرده و هنگام چرخش باید مواظب باشد كه ورزشكاران از دید وی پنهان نمانند .

5-جهت اعلام جریمه بعد از نشان دادن نوع خطا به ورزشكار مربوطه اخطار داده می شود ( با انگشت سبابه دست چپ برای ورزشكار سمت چپ و بالعكس . )

6-در صورتی كه داور وسط بخواهد امتیاز یا اخطاری را حذف نماید با یكدست علامت داده شده را نشان داده و دست دیگر را بالای سر برده (كف دست رو به داخل ) و به چپ و راست حركت می دهد .

علائم و اشارات از دید تصویر

ماده 9 – موقعیت محلی ( محوطه های معتبر )

ادر زمان اجرای تكنیك ، تا زمانی كه یك نقطه از بدن هر یك از جودوكاران با تاتامی تماس دارد ، مسابقه ادامه داشته و داور حتی با خارج شدن كامل یكی از جودوكاران از محوطه میانی مسابقه اعلام مته نمی نماید .( همانند كار در نه وازا )

استثنائات – مواردی كه امتیاز به آن تعلق میگیرد :

1 – هرگاه تكنیكی از داخل محوطه مسابقه آغاز شود و در ادامه مجری یا مدافع و یا هر دو به خارج از محوطه مسابقه بروند ، به شكلی كه اجرای تكنیك بلا انقطاع بوده و هیچگونه نیروئی از خارج محوطه مسابقه گرفته نشده باشد ( بعد از جدائی هر دو نفر از تاتامی ) امتیاز فن به مجری داده می شود .

2- در نوازا عمل اوسای كومی تا زمانی معتبر است كه حداقل قسمتی از بدن ( توری ) یا ( اوكه ) با محوطه مسابقه در تماس باشد .

3 – چنانچه اوسای كومی در لبه محوطه مسابقه اجرا شود و( اوكه ) خارج از محوطه مسابقه باشد و بتواند ( توری ) را كه در محوطه مسابقه قرار دارد ، از زمین بلند نماید ، داور ملزم به اعلام مته می باشد .

4 - هنگامی كه مسابقه شروع گردیده ، ورزشكاران می توانند فقط با اجازه داور وسط محوطه مسابقه را ترك نمایند . این مجوز صرفاً در شرایط بسیار استثنائی نظیر تعویض جودوگی كه با ماده 3 و 4 سازگار نبوده ( پاره یا آلوده شده باشد ) صادر خواهد شد .

ماده 10- مدت مسابقه

برای مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای المپیك وقت مسابقه بشرح زیر می باشد :

آقایان و بانوان 5 دقیقه زمان حقیقی ( قانونی ) مسابقه ( بزرگسالان بالای 21 سال )

آقایان و بانوان 5 دقیقه زمان حقیقی ( قانونی ) مسابقه ( جوانان بین 16 الی زیر21 سال )

اقایان و بانوان 4 دقیقه زمان حقیقی ( قانونی ) مسابقه ( نوجوانان بین 11 الی زیر 16 سال )

داور قبل از ورود به محوطه تاتامی بایستی از طول زمان مسابقه آگاهی داشته باشد .

ماده 11 – وقت تلف شده ( تایم اوت )

زمانهای تلف شده بین اعلام ( مته ، هاجیمه ، سونوماما و یوش ) نبایستی جزء وقت مسابقه در نظر گرفته شود .

ماده 12 – علامت پایان زمان مسابقه

پایـان زمـان مجـاز برای مسابقه بوسیله به صدا درآوردن ابزاری قابل شنود مانند سوت ، زنگ ، آژیر و ….. مشخص خواهد شد .

لازم بذكر است هنگامی كه در چندین محوطه بطور همزمان مسابقه برگزار می شود بهره گیری از ادوات قابل شنود متنوع الزامی و می بایستی صدای مورد لزوم برتر از همهمه تماشاچیان ، قابل شنود باشد .

ماده 13 – زمان اوسای كومی

ایـپون : 25 ثانیه

وازاری : 20،21،22،23،24، ثانیه

یوكـو : 15،16،17،18،19، ثانیه

زمان كمتر از 15 ثانیه فقط به مثابه یك حمله مفید محسوب خواهد شد وامتیازی به آن تعلق نمی گیرد .

اگر همزمان با اعلام اوسای كومی یا هنگام احتساب زمان آن – وقت اصلی مسابقه به پایان برسد پایان وقت تا قطع حالت اوسای كومی ( توگه تا – مته ) یا اعلام ایپون یا امتیاز برابر اعلام نمی گردد .

ماده 14– تلاقی زمان اجرای فن با علامت پایان وقت مسابقه

1-نتیجه ناشی از فن یا خطای همزمان با اعلام وقت پایانی مسابقه معتبر خواهد بود .

2-هر فن كه بعد از به صدا درآمدن ابزار قابل شنود مبنی بر سپری شدن زمان یك مسابقه اجرای شود معتبر نخواهد بود حتی اگر داور وسط در آن زمان اعلام سوره مده نكرده باشد .

ماده 15 – شروع و پایان مسابقات

مراسم شروع اولین مبارزه : هر سه داور بطوریكه داور وسط در میان دو داور كنار قرار دارد به فضای لبه بیرونی منطقه ایمنی حركت كرده و در وسط منطقه روبروی(جایگاه) قرار گرفته و ادای احترام می نمایند سپس وارد تاتامی گشته و درلبه داخل محوطه میانی مسابقه به جوسكی احترام می گذارند، بعد داور وسط یك قدم به عقب برداشته و دو داوركنار با یك چرخش90 درجه روبروی هم قرار گرفته و هر سه نفر به یكدیگر احترام می گذارند سپس هر كدام راهی محل استقرار خویش می شوند(داور كناری كه زودتر به محل استقرارش می رسد باید مكث نماید تا هر 2داور بطور همزمان بر روی صندلیهای خود بنشینند) سپس دو مبارز كه درپشت محوطه میانی مسابقه ایستاده اند به دستور داور وسط وارد محوطه میانی مسابقه گشته و در پشت نوار چسبهای اختصاص داده شده آبی و سفید ایستاده و پس از احترام به یكدیگر 1 قدم بجلو برمی دارند و با اعلام هاجمیه توسط داور وسط مسابقه را شروع می كنند ، در غیر اینصورت داور وسط با اعلام كلمه احترام (ری) دو جودوكار را دعوت به احترام گذاردن می نماید .

مراسم شروع سایر مبارزات : هرسه داور بطوریكه داور وسط در میان دو داور كنار قرار دارد به فضای لبه بیرونی منطقه ایمنی حركت كرده و در وسط منطقه قرار گرفته و یكبار به تاتامی احترام مینمایند سپس وارد تاتامی گشته و هر كدام راهی محل استقرار خویش می شوند . 2 مبارز نیز طی مراسم قبلی وارد شده و مسابقه را آغاز مینمایند .

مراسم پایان هر مبارزه : بعد از اعلام سوره مده داور وسط و مبارزین در جای خود مستقر گشته و بعد از اعلام رأی جودوكاران یك قدم بعقب گذاشته و پس از ادای احترام به خارج محوطه مسابقه میروند در غیر اینصورت بدستور داور جودوكاران به یكدیگر احترام گذارده و سپس محوطه را ترك میكنند .

مراسم پایان آخرین مسابقه : بعد از اعلام سوره مده داور وسط و مبارزین در جای خود مستقر گشته و بعد از اعلام رأی جودوكاران یك قدم به عقب برداشته و به یكدیگر احترام گذارده و سپس محوطه مسابقه را ترك میكنند . سپس هر سه داور در وسط لبه داخل محوطه میانی مسابقه به طرف جایگاه احترام گذاشته بعد داور وسط یك قدم به عقب برداشته و دو داور كنار با یك چرخش 90 درجه روبروی هم قرار گرفته و هر سه نفر به یكدیگر احترام میگذارند. بعد به عقب رفته و در داخل لبه بیرونی محوطه ایمنی یك بار دیگر به طرف تاتامی احترام گذارده و سپس خارج میشوند .

1 – اگر در پایان یك مسابقه قرار شود كه داور وسط با یكی از داوران كنار تعویض گردد داور و داور كنار در داخت لبه بیرونی محوطه میانی مسابقه نزدیك به هم شده و پس از ادای احترام به یكدیگر راهی مكانهای مربوطه خواهند شد .

2 – داوران و جودوكاران هنگام احترام گذاشتن مكلفند با زاویه 30 درجه به مدت 2 ثانیه مكث نمایند .

3- در مسابقات فقط كمیسیون داوری حق مداخله در مسابقه را دارند .

همانند شكل زیر

ماده 16 – ورود به نوازا ( كار در خاك )

ورزشكاران در موارد مشروحه ذیل می توانند وضعیت ایستاده را به نوازا تغییر دهند :

1-هنگامی كه ورزشكار بعد از اجرای تكنیك فنون پرتابی بدون وقفه به ( نوازا ) برود و در خاك حالت تهاجمی بگیرد .

2-وقـتی یكی از جودوكاران در پی اجراء ناموفـق یك فن پرتابی به زمین می افتد ، جودوكار دیگر می تواند از وضعیت نامتعادل وی سود جسته و او را در خاك نگهدارد .

3-وقتی ورزشكاری در حالت ایستاده با اجراء فنون ( شیمه وازا یا كانستسووازا ) نتیجه قابل ملاحظه ای بدست آورد و وضعیت را بدون وقفه به ( نوازا ) تغییر دهد .

4-وقتی كه یك جودوكار حریف خود را با بكاربردن حركت فنی كه شبیه تكنیك پرتابی بوده ولی خصوصیت كامل آن را نداشته باشد .

5-وقتی كه یك ورزشكار بی افتد یا در شرف افتادن باشد و حریف وی بتواند از این موقعیت استفاده كند

ضمیمه ماده 16 : وقتی ورزشكاری بخواهد حریف خود را به زور به پایین بكشد و به حالت ( نه وازا ) درآورد ، و حریف وی تمایلی به ادامه كار در نوازا نداشته باشد داور اعلام مته كرده و به بازیكنی كه حریف را به زور به پائین كشیده اخطار شیدو میدهد.

وقتی ورزشكاری بخواهد حریف خود را به زور به پایین بكشد و به حالت ( نه وازا ) درآورد ، فقط حریف وی می تواند درصورت تسلط از این وضعیت استفاده كرده و او را در ( نوازا ) نگه دارد و در ادامه به بازیكنی كه حریف را به زور به پائین كشیده اخطار شیدو داده میشود.

ماده 17 – درخواست مته ( توقف )

در موارد مشروحه ذیل داور وسط می تواند با اعلام مته دستور توقف موقت مسابقه را اعلام و برای شروع دوباره اعلام هاجیمه نماید .

الف – وقتی هر دو حریف از محوطه میانی مسابقه خارج شوند .( به جزءموارد ذكر شده درماده 9 )

ب – وقتی یك یا هر دو حریف مرتكب یكی از اعمال ممنوعه شوند ( در تكنیكهای سر پا ) .

پ - وقتی یك یا هر دو حریف آسیب دیده شوند .

ت – وقتی یك یا هر دو حریف لازم است جودوگی خود را پس از بهم ریختگی كامل مرتب نمایند .

ث – وقتی در جریان ( نوازا ) هیچ گونه پیشرفتی نباشد.

ج – وقتی كه ورزشكاری در حالی كه حریف را روی پشت خود قرار داده بخواهد از حالت ( نوازا ) به حالت ایستاده یا نیمه ایستاده درآید .

چ– زمانی كه ورزشكاری در حالتی كه حریفش به پشت خوابیده و پاهایش را دور قسمتی از بدن وی كه در حال ایستادن است حلقه كند و نفر ایستاده او را از تاتامی جدا كند .

ح- وقتی ورزشكاری در حالت ایستاده مبادرت به انجام فنون كانسس یا شیمه وازا نماید و نتیجه آن بلافاصله آشكار نگردد .

خ- وقتی داوران و یا كمیسیون داوری احتیاج به مشورت داشته باشند .

ضمیمه ماده 17:

- داور در هنگام اعلام مته باید در نقطه ای بایستد كه اگر ورزشكاران در مواردی اعلام مته را نشنوند بتوانند داور را ببینند.

- داور نباید برای جلوگیری از رفتن ورزشكاران به خارج از محوطه مسابقه(مگروضعیت خطرناك تلقی گردد ) اعلام مته نماید.

- داور نباید وقتی حریفی از( اوسای كومی ، شیمه،كانسس) فراركرده و احتیاج به استراحت دارد اعلام مته نماید .

- ورزشكاران بعد از اعلام ( مته ) توسط داور وسط باید سریعاً همدیگر را رها كرده و به موقعیتی كه مسابقه را آغاز كرده اند بازگردند و در آنجا گوش به فرمان داور باشند و سپس بعد از اعلام هاجیمه توسط داور مسابقه را شروع كنند .

-پس از اعلام مته داور وسط می تواند در صورتیكه جودوكاران در موقعیت مناسبی نسبت به یكدیگر باشند ( حتی اگر در كنار تاتامی بوده یا پشت به جایگاه باشند ) اعلام هاجیمه نماید .

-چنانچه داور وسط در جریان ( نوازا ) اشتباهاً اعلام مته نماید و حریفان از هم جدا شوند داوران كنار می بایستی تقاضای مشورت كنند و طبق قانون اكثریت آراء ورزشكاران را حتی المقدور به حالت قبلی آنان بازگردانده و مسابقه را شروع كنند .

ماده 18 – سونوماما ( توقف در خاك )

در مواردی كه داور وسط می خواهد بدون تغییر وضعیت دو جودوكار در خاك و یا برای دادن اخطار به منظور اینكه توری بداند موقعیت گرفتن امتیاز خود را از دست نداده مسابقه رابطور موقت متوقف نماید با كف دست خود هر دو جودوكار را لمس كرده و اعلام سونوماما می نماید .

موارد استفاده از سونوماما :

الف – زمانی كه جودوكاری كه در زیر قـرار دارد (اوكه) برروی مجری فن ( توری) خطائی انجام دهد

ب- اگر در حین نوازا یكی از جودوكاران علائم آسیب دیدگی از خود نشان دهد داور در صورت لزوم اعلام سونوماما كرده و هردو ورزشكار را از یكدیگر جدا و پس از معاینه پزشك، جودوكاران را در موقعیت قبل از سونوماما قرار داده و برای ادامه مبارزه با لمس جودوكاران اعلام یوش مینماید .
برچسب ها: قوانین مسابقات جودو، قوانین جودو، قوانین بین المللی جودو، قوانین در مسابقات جودو،
نوشته شده در تاریخ جمعه 6 آذر 1388 توسط جکر

قالب وبلاگ